Bảng giá xe tải gắn cẩu 2023 mới nhất

Ô Tô Long Biên chuyên đóng mới các dòng xe tải gắn cẩu tự hành theo yêu cầu. Giá xe tải gắn cẩu 2023 đời mới nhất

Bảng giá xe tải gắn cẩu 7/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 7/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,574,500,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,599,500,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,624,500,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,959,500,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,249,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,159,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,449,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,849,500,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,699,500,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,724,500,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,749,500,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,084,500,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,259,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,284,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,459,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,719,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,869,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,169,500,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,229,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,429,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,829,500,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,014,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,604,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,859,500,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,019,500,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,107,500,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,142,500,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,527,500,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,727,500,000

Bảng giá xe tải gắn cẩu 6/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 6/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,575,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,600,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,625,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,960,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,250,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,160,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,450,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,850,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,700,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,725,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,750,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,085,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,260,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,285,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,460,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,720,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,870,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,170,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,230,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,430,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,830,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,015,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,605,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,860,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,020,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,108,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,143,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,528,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,728,000,000

Bảng giá xe tải gắn cẩu 5/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 5/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,580,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,605,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,630,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,965,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,255,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,165,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,455,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,855,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,705,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,730,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,755,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,090,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,265,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,290,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,465,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,725,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,875,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,175,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,235,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,435,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,835,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,020,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,610,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,865,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,025,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,113,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,148,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,533,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,733,000,000

Bảng giá xe tải gắn cẩu 4/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 4/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,581,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,606,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,631,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,966,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,256,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,166,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,456,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,856,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,706,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,731,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,756,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,091,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,266,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,291,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,466,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,726,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,876,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,176,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,236,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,436,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,836,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,021,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,611,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,866,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,026,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,114,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,149,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,534,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,734,000,000

Bảng giá xe tải gắn cẩu 3/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 3/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,601,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,626,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,651,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,986,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,276,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,186,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,476,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,876,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,726,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,751,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,776,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,111,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,286,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,311,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,486,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,746,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,896,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,196,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,256,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,456,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,856,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,041,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,631,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,886,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,046,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,134,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,169,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,554,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,754,000,000
Bảng giá xe tải gắn cẩu 2/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 2/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,599,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,624,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,649,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,984,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,274,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,184,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,474,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,874,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,724,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,749,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,774,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,109,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,284,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,309,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,484,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,744,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,894,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,194,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,254,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,454,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,854,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,039,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,629,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,884,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,044,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,132,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,167,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,552,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,752,000,000

Bảng giá xe tải gắn cẩu 1/2023 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 1/2023
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,598,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,623,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,648,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,983,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,273,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,183,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,473,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,873,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,723,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,748,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,773,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,108,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,283,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,308,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,483,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,743,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,893,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,193,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,253,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,453,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,853,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 2,038,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,628,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,883,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,043,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,131,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,166,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,551,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,751,000,000

Bảng giá cẩu 12/2022 mới cập nhật

BẢNG GIÁ XE CHUYÊN DỤNG THÁNG 12/2022
Loại xe Độ với cẩu Giá công bố 
Xe Dongfeng gắn cẩu Hyundai HLC    
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,558,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,583,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân B180 gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,608,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 1,943,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,233,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 5014 5000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,143,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 8126 8000kg/2,5m và 990kg/10,7m 2,433,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu HLC 12015 12000kg/3m và 1150kg/20,98m 2,833,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Kanglim    
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,683,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,708,000,000
Xe tải dongfeng 2 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 1,733,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,068,000,000
Xe 3 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,243,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 5t KS1056T/S 5000kg/2,0m và 250kg/15,49m 2,268,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8T KS2056T/S 8100kg/2,0m và 400kg/20,3m 2,443,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10T KS2605 10000kg/2,5m và 600kg/20,3m 2,703,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12T KS2825 12000kg/2,0m; 1000kg/20,3m 2,853,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15T KS5206 15000kg/3,0m và 1100kg/25,3m 3,153,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Atom    
Xe 3 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,213,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 8t ATOM876M 8000 kg/2,0m và 550 kg/19,8m 2,413,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 12t ATOM1205 12000 kg/2,5m và 1050 kg/20,7m 2,813,000,000
Xe Dongfeng gắn cẩu Dongyang    
Xe 3 chân gắn cẩu 6t SS1406 6000 kg/2,0 m và 500 kg/16,3 m 1,998,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 10t SS2725LB 10000 kg/3,0 m và 950 kg/20,2 m 2,588,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân hp gắn cẩu 12t SS2725LB 12000 kg/2,0 m và 950 kg/20,2 m 2,843,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân gắn cẩu 15t SS3506 15000 kg/3 m và 1000 kg/25,3 m 3,003,000,000
XE NÂNG ĐẦU DONGFENG    
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân ngắn 1,091,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 2 chân trung 1,126,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 3 chân 12t 1,511,000,000
Xe tải dongfeng nâng đầu 4 chân 16t 1,711,000,000CHÍNH SÁCH
- Chính sách mua hàng - Chính sách thanh toán - Chính sách bảo mật
----
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN

- GPDKKD mã số: 0106671551. Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư. Ngày cấp: 10/03/2015. Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
---

Địa chỉ: Số 24-26 Đ.Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại/Fax: 024.3212 7233
- Hotline:             0936 10 9899
- Dịch vụ:            0906 25 3233
- Website: www.otolongbien.com.vn
-E-Mail: otolongbienhn@gmail.com